Từ vựng Tiếng anh theo chủ đề

Idioms with Shop

Thành ngữ với từ Shop

Collocations of Make, Do, Have

Cụm từ với Make, Do, Have

Verbs about cooking

Động từ về nấu ăn

Phrasal verbs with LOOK

Cụm động từ với LOOK

Phrasal verbs with OUT

Cụm động từ với OUT

Phrasal verbs with FALL

Cụm động từ với FALL

Phrasal verbs with GET

Cụm động từ với GET

Collocations with TAKE

Cụm từ với TAKE