Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành

Tourism Phần 1 (Anh-Việt)

300 từ đầu tiên của bộ Du lịch

Tourism Part 1 (En-En)

First 300 words of the Tourism Wordlist

Business Phần 1 (Anh-Việt)

300 từ đầu tiên của bộ Business

Business Phần 2 (Anh-Việt)

296 từ cuối của bộ Business

IT - Phần cứng máy tính

80+ từ về phần cứng máy tính

IT - Phần mềm máy tính

100+ từ về phần mềm máy tính

IT - Dữ liệu

50+ từ về dữ liệu

IT - Tổng quát

150+ từ tổng quát khi sử dụng máy tính

IT - Mạng máy tính

140+ từ về mạng máy tính

IT - Programming

140+ từ về lập trình

Tourism Phần 2 (Anh-Việt)

247 từ tiếp theo của bộ Du lịch

Hospitality Phần 1 (Anh-Việt)

200 từ đầu tiên của bộ Nhà Hàng Khách sạn

Hospitality Phần 2 (Anh-Việt)

200+ từ cuối của bộ Nhà Hàng Khách sạn

Từ vựng về Hệ Da Bì

190+ từ về Hệ Da Bì

Từ vựng về Hệ Cơ

200 từ về Hệ Cơ

Từ vựng về Hệ Xương

280 từ về Hệ Xương