Từ vựng Tiếng Anh cho người đi làm

Job Search 300 Phần 1 (Anh-Việt)

150 từ đầu tiên để tìm việc bạn muốn

Job Search 300 Phần 2 (Anh-Việt)

150+ từ cuối cùng để tìm việc bạn muốn

Workplace Phần 1 (Anh-Việt)

300 từ đầu tiên của bộ Workplace

Workplace Phần 2 (Anh-Việt)

246 từ cuối của bộ Workplace