Số người học : 526

Đang Phát ...


Adverbs - Trạng từ

Trạng từ kết hợp với một động từ, một tính từ, hoặc trạng từ khác.

Trạng từ bổ nghĩa cho động từ trong câu.

 • The fire engine runs fast - Xe cứu hỏa chạy nhanh.
 • Listen to his speech carefully - Hãy chú ý lắng nghe bài phát biểu của anh ấy.
 • I browse the web frequently - Tôi lướt web thường xuyên.
 • It rained hard - Trời đã mưa to.

Trạng từ mô tả kỹ hơn cho một tính từ trong câu.

 • The news is very surprising! - Tin tức rất bất ngờ!
 • The coffee is extremely hot, so be careful - Cà phê rất nóng, vì vậy hãy cẩn thận.
 • Nature is really amazing! - Thiên nhiên thực sự tuyệt vời!

Một trạng từ bổ nghĩa cho một trạng từ khác trong câu.

 • It rains very hard - Trời mưa rất to.
 • Computers run much faster these days - Máy tính dạo này chạy nhanh hơn nhiều.
 • I clean my room less frequently because I am busy - Tôi ít thường xuyên dọn dẹp phòng của tôi, vì tôi bận.

Thông thường, tính từ có thể biến thành trạng từ bằng cách thêm "ly".


 • slow ? slowly - chậm
 • quick ? quickly - nhanh chóng
 • comfortable ? comfortably - thoải mái
 • loud ? loudly - lớn
 • clear ? clearly - rõ ràng

Để biến tính từ kết thúc bằng chữ "y" thành trạng từ, hãy đổi "y" thành "i" và thêm "ly".

 • happy ? happily - hạnh phúc
 • easy ? easily - dễ dàng
Bình luận