Số người học : 537

Đang Phát ...


Possessive Nouns - Danh từ sở hữu

Danh từ sở hữu được dùng để chỉ tính sở hữu.

Danh từ sở hữu thường được hình thành bằng cách thêm dấu (') và chữ s.

 • John's book - Cuốn sách của John
 • Kerry's car - Xe của Kerry
 • Grandma's mirror - Gương của bà

Khi một danh từ là danh từ số nhiều và kết thúc bằng chữ s, chỉ cần thêm dấu nháy đơn (') vào sau danh từ số nhiều đó.

 • The kids' toys - Đồ chơi của bọn trẻ
 • My parents' house - Nhà của bố mẹ tôi
 • The teachers' lounge - Phòng chờ của giáo viên

Nếu hai người cùng sở hữu một vật, chỉ cần thêm dấu nháy đơn (') và chữ s vào sau danh từ thứ hai.

 • John and Mary's new house - Nhà mới của John và Mary
 • David and Sue's wedding - Đám cưới của David và Sue.
 • Tom and Doug's car - Xe của Tom và Doug.

Nếu hai người sở hữu những vật riêng biệt, thêm dấu nháy đơn (') và chữ s vào sau mỗi danh từ chỉ người đó.

 • Susan's and Beth's books - Những cuốn sách của Susan và Beth
 • Jean's and Dan's pants - Những chiếc quần của Jean và Dan
 • Ben's and Jim's offices - Những văn phòng của Ben và Jim
Bình luận