Số người học : 752

Đang Phát ...


You could have + (past participle)

Sử dụng "could have", bạn đang nói về việc mà đã hoặc nên làm. Bạn đang nhắc tới những việc đó có các lựa chọn khác để có thể lựa chọn.

Đây là một vài ví dụ:

Bạn đã có thể hoàn thành nó sớm hơn.
Bạn đã có thể thổi bay cơ hội của mình.
Bạn đã có thể làm bài thi tốt hơn.
Bạn đã có thể cho tôi nhiều thời gian hơn để sẵn sàng.
Bạn đã có thể nghe thấy điều đó từ ai đó rồi.
Bạn đã có thể gửi kiện hàng loại một.
Bạn đã có thể ngủ thêm chút nữa.
Bạn đã có thể viết một bức thư cho anh ấy.
Bạn đã có thể suy nghĩ về việc nào đó để làm
Bạn đã có thể làm cô ấy buồn khi nói điều đó

Bình luận