Số người học : 938

Đang Phát ...


What if + (subject + verb)

Ở đây, bạn đang hỏi một câu hỏi về giả sử ("in the event of" hoặc "in the event that"). Thông thường, bạn đang tìm kiếm câu trả lời cùng lúc với khi câu hỏi được đưa ra.

Đây là một vài ví dụ:

Việc gì sẽ xảy ra nếu tôi lỡ xe buýt?
Việc gì sẽ xảy ra nếu tôi đến muộn bữa tối?
Việc gì sẽ xảy ra nếu ngày mai tôi gọi cho cô ấy?
Việc gì sẽ xảy ra nếu tôi không hiểu?
Việc gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy tôi?
Việc gì sẽ xảy ra nếu không ai ở nhà?
Việc gì sẽ xảy ra nếu họ quyế định ở lại?
Việc gì sẽ xảy ra nếu trời mưa khi chúng ta đang cắm trại?
Việc gì sẽ xảy ra nếu tôi không hoàn thành đúng thời hạn?
Việc gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tự giới thiệu trước?

Bình luận