Số người học : 1014

Đang Phát ...


What do you think about (verb-ing)

Câu hỏi này hỏi ai đó về ý kiến của họ về một chủ đề.

Đây là một vào ví dụ:

Bạn nghĩ sao về việc uống cùng tôi tách trà?
Bạn nghĩ sao về làm tăng ca tuần tới?
Bạn nghĩ sao về việc xếp hàng đợi mua vé?
Bạn nghĩ sao về việc đi biển?
Bạn nghĩ sao về việc ở đây thêm đêm nữa?
Bạn nghĩ sao về việc về hưu?
Bạn nghĩ sao về việc trồng những cây mới ở sân trước?
Bạn nghĩ sao về việc cung cấp dịch vụ trông trẻ?
Bạn nghĩ sao về việc sống ở một thành phố mới?
Bạn nghĩ sao về việc quay lại kỳ nghỉ của chúng ta?

Bình luận