Số người học : 773

Đang Phát ...


What are the chances of + (verb-ing)

Bằng cách sử dụng "what are the chances of", bạn đang hỏi một việc cụ thể nào đó thường xảy ra như thế nào hoặc xảy ra trong trường hợp nào.

Đây là một vài ví dụ:

Khả năng nhận được vé như thế nào?
Khả năng chuyện đó xảy ra như thế nào?
Khả năng hôm nay trời mưa như thế nào?
Khả năng trúng vé số như thế nào?

Khi thay thế từ "the" bằng từ "your" hay "our", bạn có thể hỏi khả năng mà chủ để sẽ xảy ra của cá nhân.

Đây là một vài ví dụ:

Khả năng ở nhà của bạn như thế nào?
Khả năng nhận được công việc của bạn như thế nào?
Khả năng cải thiện của bạn như thế nào?
Khả năng di chuyển của bạn như thế nào?
Khả năng ở cùng nhau của chúng ta như thế nào?
Khả năng làm việc cùng nhau của chúng ta như thế nào?
Khả năng đi cùng nhau của chúng ta như thế nào?

Bình luận