Số người học : 850

Đang Phát ...


There's nothing + (subject) + can + (verb)

"There's" là dạng viết tắt của "there is". Khi sử dụng từ "nothing", bạn đang gợi ý là việc nào đó không thể xảy ra hoặc không được hoàn thành.

Đây là một vài ví dụ:

Không có gì bạn có thể làm hại cả.
Không có gì cảnh sát có thể xác định cả.
Không có gì chúng ta có thể đồng ý cả.
Không có gì chúng ta có thể tham gia cả.
Không có gì cô ấy có thể nấu cả.
Không có gì con chó của tôi có thể học được.

Bằng cách sử dụng từ "cannot" hoặc "can't", bạn đang thay đổi cách diễn đạt thành có thể.

Đây là một vài ví dụ:

Không có gì mà tôi không thể yêu cầu.
Không có gì mà chúng tôi không thể thực hiện.
Không có gì mà con chó của chúng ta không thể mở.
Không có gì mà xe tải không chở được.

Bình luận