Số người học : 1569

Đang Phát ...


There's no way + (subject + verb)

"There's" là dạng viết tắt của "there is". Bằng cách sử dụng "there's no way", bạn đang đưa ra suy nghĩ nghi ngờ về một sự kiện dang diễn ra bây giờ hoặc trong tương lai.

Đây là một vài ví dụ:

Không có cách nào bạn hoàn thành đúng thời hạn.
Không có cách nào chúng ta hoàn thành đúng thời hạn.
Không có cách nào mẹ của bạn đồng ý.
Không có lý nào chẳng ai tuyên bố nó cả.
Không có lý nào họ mong đợi nó.
Không có cách nào anh ta có thể sửa nó.
Không có cách nào anh ta xử lý những tin tức.
Không có lý nào anh trai bạn bị thương ở mắt cá chân.
Không có cách lý nào con ngựa đó lại nhảy lên nó.
Không có cách lý nào anh ấy lại lỡ nó.

Bình luận