Số người học : 1578

Đang Phát ...


There's no need to + (verb)

Từ "there's" là dạng viết tắt của "there is" hoặc "there has". Khi kết hợp "no need", bạn đang nói rằng hành động đó không cần thiết xảy ra.

Đây là một vài ví dụ:

Không cần phải lo lắng.
Không cần phải buồn.
Không cần hành động quá lạ.
Không cần hành động quá xấu hổ.
Không cần phải vội vàng.
Không cần nói chuyện bây giờ.
Không cần gọi nó trễ.
Không cần làm phiền anh ấy.
Không cần chạy trốn.
Không cần dừng lại bây giờ.

Bình luận