Số người học : 809

Đang Phát ...


There is something wrong with + (noun)

Bạn đang thông báo với ai đó rằng có gì đó không đúng hoặc bất thường.

Đây là một vài ví dụ:

Có vấn đề gì bất thường với cái máy tính của tôi
Có vấn đề gì bất thường với cái xe của tôi
Có vấn đề gì bất thường với cái điện thoại di động của tôi
Có vấn đề gì bất thường với cái đầu của tôi
Có vấn đề gì bất thường với bộ máy trả lời của bạn
Có vấn đề gì sai trong cách suy nghĩ của bạn
Có vấn đề gì bất thường với thái độ của bạn
Có vấn đề gì bất thường với con chó của bạn
Có vấn đề gì bất thường với mối quan hệ của chúng ta
Có vấn đề gì bất thường với chiếc đồng hồ báo thức của chúng ta

Bình luận