Số người học : 917

Đang Phát ...


The point is that + (subject + verb)

Bằng cách nói "the point is", bạn đang nói đến ý kiến của mình về việc đang diễn ra.

Đây là một vài ví dụ:

Vấn đề là nếu bạn học, bạn sẽ làm tốt ở trường.
Vấn đề là cô ấy không hiểu.
Vấn đề là chúng ta cần phải thực hiện điều này ngày hôm nay.
Vấn đề là thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.
Vấn đề là chúng ta nên giúp đỡ.
Vấn đề là loài rắn có thể nguy hiểm.
Vấn đề là để lại một em bé một mình không phải là một ý tưởng tốt.
Vấn đề là nếu chúng ta không đi bây giờ, chúng ta sẽ bị trễ.
Vấn đề là cô ấy cần phải có trách nhiệm hơn.
Vấn đề là chúng ta cần phải làm việc cùng nhau.

Bình luận