Số người học : 949

Đang Phát ...


Thank you for

Nói "thank you" là bày tỏ với ai đó rằng bạn đánh giá cao việc họ làm. Điều này có thể họ làm cho bạn hoặc làm cho một ai đó.

Đây là một vài câu ví dụ:

Cảm ơn bạn vì đã mời tôi.
Cảm ơn bạn vì giúp tôi chuyển đồ.
Cảm ơn bạn vì thông báo cho tôi về công việc sắp mở.
Cảm ơn bạn vì gửi kiện hàng đó cho tôi.
Cảm ơn bạn vì đã làm việc chăm chỉ.
Cảm ơn bạn vì đã ghé thăm.
Cảm ơn bạn vì đã trả lời email của tôi.
Cảm ơn bạn vì cung cấp cho tôi những câu trả lời.
Cảm ơn bạn vì đã làm nóng bữa tối lên.
Cảm ơn bạn vì đã nhanh chóng tới đây.

Bình luận