Số người học : 851

Đang Phát ...


Let's say that + (subject + verb)

"Let's" là dạng viết tắt của "let us". Bạn đang gợi ý cho ai đó là cả hai người nên đồng ý cái mà bạn sẽ nói với họ.

Đây là một vài ví dụ:

Chúng ta hãy nói là bạn thích cá
Hãy nói là chúng ta đã tìm thấy nó
Hãy nói là chúng ta thích ở cùng họ
Hãy nói là chúng ta đã có khoảng thời gian thú vị
Chúng ta hãy nói là thật khó để quyết định
Hãy nói là chúng ta phải đi
Hãy nói là chúng ta có thể làm chủ
Hãy nói là tôi phải đi làm
Chúng ta hãy nói là bộ phim đó rất hay

Bình luận