Số người học : 986

Đang Phát ...


Let me + (verb)

"Let me" nghĩa là bạn đang hỏi xin sự cho phép hoặc cơ hội để làm gì.

Đây là một vài ví dụ:

Hãy để tôi đưa ra những quyết định của chính mình.
Hãy để tôi được giúp bạn.
Hãy để tôi mở cửa cho bạn.
Hãy để tôi yên tĩnh và nghĩ về việc chúng ta đang làm.
Hãy để tôi chào đón bạn đến khu phố này.
Hãy để tôi giúp bạn thoát rắc rối.
Hãy để tôi đưa ra gợi ý.
Hãy để tôi cố gắng và sửa xe của bạn.
Hãy để tôi nếm súp trước khi bạn thêm gia vị.
Hãy để tôi đãi bạn ăn kem.

Bình luận