Số người học : 982

Đang Phát ...


It's no use + (verb-ing)

"It's" là dạng viết tắt của "it is". Bằng cách dùng "it's no use", bạn đang nói rằng việc mà bạn hoặc ai đó đang làm không được khuyến khích.

Đây là một vài ví dụ:

Khóc thật vô ích.
Phân loại chúng thật vô ích.
Nói chuyện với cô ấy thật vô ích.
Than vãn về nó thật vô ích.
Xin lỗi thật vô ích.
Cố gắng làm anh ta hài lòng thật vô ích.
Tranh luận về nó thật vô ích.
Cư xử kiểu đó thật vô ích.
Dọn dẹp thật vô ích
Kiểu tra nó thật vô ích.

Bình luận