Số người học : 985

Đang Phát ...


It's hard for me to + (verb)  

Khi nói có việc gì đó "khó với tôi", bạn đang thông báo với ai đó về việc gây khó khăn, thách thức với bạn.

Đây là một vài ví dụ:

Thật khó cho tôi để chấp nhận những gì bạn đang nói.
Thật khó cho tôi để tranh luận quan điểm của bạn.
Thật khó cho tôi để cân bằng sổ chi của tôi.
Thật khó cho tôi để tập trung vào nhiệm vụ.
Thật khó cho tôi để xem xét những lựa chọn khác của bạn.
Thật khó cho tôi để phụ thuộc vào bạn.
Thật khó cho tôi để quyết định tối nay đi đâu.
Thật khó cho tôi để giải thích hành động của mình.
Thật khó cho tôi để bảo đảm sự thành công của bạn.
Thật khó cho tôi để xử lý quá nhiều áp lực.
Bình luận