Số người học : 776

Đang Phát ...


If I were you, I would + (verb)

Ở đây, bạn đang đưa ra ví dụ về quyết định của bạn sẽ làm gì trong những tình thế đó. Đây có thể ở thời quá khứ hoặc trong câu điều kiện ở hiện tại.

Đây là một vài ví dụ:

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của mình.
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ giải thích chuyện gì đã xảy ra
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tiếp tục công việc cho đến khi nó hoàn thành
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đặt phòng bây giờ
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ trả lời câu hỏi

Bằng cách thêm từ "have" sau "would", bạn đang nói về việc gì đó ở thời quá khứ.

Đây là một vài ví dụ:

Nếu tôi là bạn, tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ của mình
Nếu tôi là bạn, tôi đã giải thích chuyện gì đã xảy ra
Nếu tôi là bạn, tôi đã tiếp tục công việc cho đến khi nó hoàn thành
Nếu tôi là bạn, tôi đã đặt phòng bây giờ
Nếu tôi là bạn, tôi đã trả lời câu hỏi

Bình luận