Số người học : 1081

Đang Phát ...


I want you to + (verb)

"I want to you", bạn đang nói với ai đó rằng bạn có mong muốn hoặc thích họ làm việc gì đó.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi muốn bạn rửa sạch bát đĩa.
Tôi muốn bạn về nhà ngay sau khi tan học
Tôi muốn bạn gọi cho tôi ngay khi tới đó
Tôi muốn bạn giải thích cho tôi
Tôi muốn bạn dạy bảo tôi.

Bằng cách sử dụng từ "need" thay từ "want", bạn đang bày tỏ một việc gì đó được yêu cầu hoặc mong muốn.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi muốn bạn ở trường học hành chăm chỉ hơn.
Tôi muốn bạn dừng lại và nghe tôi.
Tôi muốn bạn chào hỏi những vị khách.
Tôi muốn bạn giới thiệu tôi với gia đình bạn.
Tôi muốn yêu cầu một khoản tiền trả lại.

Bình luận