Số người học : 1477

Đang Phát ...


I wanna + (verb)

Từ "wanna" không đúng ngữ pháp. Nó tương đương với từ "want to". Khi kết hợp với từ "I", nó giúp thể hiện việc bạn muốn làm.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi muốn nói chuyện
Tôi muốn tìm kiếm một công việc
Tôi muốn đặt một vài món ăn
Tôi muốn cưới cô ấy
Tôi muốn nghe bài hát đó

Bằng cách thêm từ "don't", bạn có thể thay đổi nghĩa của thứ bạn đang nhắc tới, bạn muốn hay không muốn làm việc đó.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi không muốn nói chuyện
Tôi không muốn tìm kiếm một công việc
Tôi không muốn cưới cô ấy
Tôi không muốn nghe bài hát đó
Tôi không muốn đặt một vài món ăn

Bình luận