Số người học : 945

Đang Phát ...


I think I should + (verb)

Ở đây, bạn đang nói với ai đó rằng bạn cảm thấy cần thiết thực hiện một việc cụ thể nào đó. Đây là một vài ví dụ:

Tôi nghĩ tôi nên thực hành đọc.
Tôi nghĩ tôi nên tham gia một nhóm học.
Tôi nghĩ tôi nên giải quyết điều này sớm nhất có thể.
Tôi nghĩ tôi nên kiếm thêm bằng cấp.
Tôi nghĩ tôi nên tự giải thích.

Bằng cách thêm từ "don't", bạn đã thay đổi việc bạn đang nhắc tới, bạn đang nghĩ tới việc mà bạn đang không muốn làm.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi không nghĩ là tôi nên phàn nàn quá nhiều.
Tôi không nghĩ là tôi nên tham dự sự kiện.
Tôi không nghĩ là tôi nên mượn thêm tiền.
Tôi không nghĩ là tôi nên nghi ngờ bạn.
Tôi không nghĩ là tôi nên quyết định cho đến sau cùng.

Bình luận