Số người học : 1252

Đang Phát ...


I promise not to + (verb)

Khi sử dụng từ "promise" (hứa), bạn đang bày tỏ rằng những điều bạn đang nói là sự thật. Bạn có thể cũng đưa ra đảm bảo với ai đó rằng bạn sẽ thực hiện những gì bạn đang nói với họ.

Khi sử dụng "promise not to" (hứa không), bạn đang nói rằng bạn sẽ không làm một điều cụ thể nào đó.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi hứa không nói
Tôi hứa không đi mà không có bạn
Tôi hứa không đến quá muộn
Tôi hứa không làm tổn thương cảm xúc của bạn
Tôi hứa không đánh thức bạn

Bạn cũng có thể chỉ sử dụng từ "promise" để đảm bảo với ai đó về những ý định của bạn.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi hứa tôi đang nói sự thật
Tôi hứa thực hành môn Toán
Tôi hứa gọi cho bạn
Tôi hứa tôi sẽ kể cho bạn
Tôi hứa tôi sẽ tới bữa tiệc của bạn.

Bình luận