Số người học : 1084

Đang Phát ...


I'm working on + (noun)

"I'm" là dạng viết tắt của "I am". Cụm từ "working on" thể hiên sự nỗ lực cả về thể chất và tinh thần để đạt được kết quả.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang cố gắng trong một dự án lớn.
Tôi đang cố gắng huấn luyện con chó của tôi.
Tôi đang cố gắng kết thêm những người bạn mới.
Tôi đang cố gắng tự rèn luyện bản thân.
Tôi đang cố gắng làm bài tập về nhà.
Tôi đang cố gắng sơn ngôi nhà.
Tôi đang cố gắng đưa ra ý tưởng mới.
Tôi đang cố gắng làm trên máy tính của mình.
Tôi đang cố gắng làm website của mình.

Bình luận