Số người học : 1146

Đang Phát ...


I'm not used to + (verb-ing)

Ở đây, bạn đang sử dụng "not used to" để thông báo với ai đó rằng bạn không quen hoặc không thoải mái với chủ đề đang nhắc tới.

Đây là một vài câu ví dụ:

Tôi không quen nói tiếng Anh
Tôi không quen học quá nhiều.
Tôi không quen ở gần những người lạ.
Tôi không quen nói trước đám đông.
Tôi không quen cso quá nhiều áp lực.
Tôi không quen đi du lịch quá nhiều.
Tôi không quen làm việc quá sớm.
Tôi không quen có quá nhiều trách nhiệm.
Tôi không quen uống quá nhiều.

Bình luận