Số người học : 1190

Đang Phát ...


I'm here to + (verb)

Bạn đang thông báo với ai đó là bạn đang ở một nơi cụ thể để hoàn thành một số việc.

Đây là một số ví dụ:

Tôi ở đây để xin việc.
Tôi ở đây để thi.
Tôi ở đây để nhận quà.
Tôi ở đây để ủng hộ mọi quyết định của bạn.
Tôi ở đây để xem phim.
Tôi ở đây để làm việc trên máy tính.
Tôi ở đây để chào đón bạn đến nơi này.
Tôi ở đây để nâng cao nhận thức về ung thư.
Tôi ở đây để bắt đầu công việc.
Tôi ở đây để nhận giải thưởng.

Bình luận