Số người học : 1148

Đang Phát ...


I'm calling to + (verb)

Khi sử dụng từ "I'm calling", bạn đang thông báo là bạn thật sự đang sử dụng điện thoại để gọi và cung cấp thông tin.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang gọi để kể cho bạn về ngày của tôi.
Tôi đang gọi để đồng ý lời mời của bạn.
Tôi đang gọi để trả lời câu hỏi của bạn.
Tôi đang gọi để đặt một chỗ trong nhà hàng của bạn.
Tôi đang gọi để phàn nàn về một số điều.
Tôi đang gọi để cảm ơn bạn.
Tôi đang gọi để ủng hộ quyết định của bạn.
Tôi đang gọi để nhắc bạn về kế hoạch bữa tối của chúng ta.
Tôi đang gọi để thông báo về một chiếc ví bị mất.
Tôi đang gọi để nhận giải thưởng của mình.

Bình luận