Số người học : 1794

Đang Phát ...


I have to + (verb)

Những từ "have to" miêu tả việc mà cần diễn ra ngay. Nó thể hiện sự chắc chắn, sự cần thiết hoặc sự bắt buộc.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi phải chuyển trường.
Tôi phải sử dụng điện thoại.
Tôi phải đi vào phòng tắm.
Tôi phải đi.
Tôi phải mở túi của mình.

Bạn cũng có thể thêm từ "don't" để gợi ý rằng việc gì đó không bắt buộc phải làm.

Tôi không phải chuyển trường.
Tôi không phải sử dụng điện thoại.
Tôi không phải đi vào phòng tắm.
Tôi không phải đi.
Tôi không phải mở túi của mình.

Bình luận