Số người học : 1129

Đang Phát ...


I have something + (verb)

Khi sử dụng cách diễn đạt "I have something", bạn đang nói rằng bạn sở hữu cái gì đó hoặc cần làm gì đó mà chưa cụ thể hoặc chưa xác định được.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi có cái gì đó để hoàn thành.
Tôi có cái gì đó chia sẻ với bạn.
Tôi có cái gì đó quan trọng để nói với bạn.
Tôi có cái gì đó khích lệ bạn.
Tôi có cái gì đó giải thích cho bạn.
Tôi có cái gì đó đặc biệt chuẩn bị cho sinh nhật của bạn.
Tôi có cái gì đó nữa để xem xét.
Tôi có cái gì đó cần xin lỗi.
Tôi có cái gì đó tham dự tối nay.
Tôi có cái gì đó hỏi bạn.
Tôi có cái gì đó vui vẻ cho chúng ta làm.

Bình luận