Số người học : 2008

Đang Phát ...


I have + (past participle)

Một lần nữa, "I have" chỉ sự sở hữu hoặc cái gì đó đã mua. Bằng cách thêm một phân từ quá khứ (động từ ở dạng phân từ II), bạn đang thông báo với ai đó một hành động trong quá khứ hoặc vừa mới đã được bạn hoàn thành.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi vừa làm nó xong
Tôi đã nghe thấy điều đó trước đây
Tôi vừa mới lái ô tô
Tôi đã quên những từ này
Tôi vừa đọc quyển sách đó
Tôi đã ăn ở nhà hàng đó trước đây
Tôi vừa bay trên chiếc máy bay
Tôi đã tha thứ cho bạn
Tôi đã gặp bạn trước đây
Tôi vừa viết xong bức thư

Bình luận