Số người học : 2262

Đang Phát ...


I have + (noun)

Bằng cách sử dụng cụm từ "I have", bạn đang thông báo cho mọi người về thứ mà bạn đang sở hữu hoặc bạn đã mua.

Ở đây là một vài ví dụ:

Tôi có một con mèo.
Tôi có một chiếc xe đẹp.
Tôi có một ngôi nhà.
Tôi có một cái máy tính.
Tôi bị đau đầu.

Các bạn có thể nghe thấy từ "cannot" và "won't" được sử dụng với "I have". Với việc thêm những từ này, bạn có thể bày tỏ việc bạn sẽ không chấp nhận hoặc cho phép.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi không thể chấp nhận kiểu hành xử đó trong ngôi nhà này.
Tôi không cho phép hôm nay bạn đi qua đêm.
Tôi không cho phép làm bất cứ thứ gì với điều đó.
Tôi không chấp nhận nó dù bất cứ giá nào.

Bình luận