Số người học : 1323

Đang Phát ...


I don't have time to + (verb)

Từ "don't" là viết tắt của từ "do not". Khi thêm "have time to", bạn chỉ đơn giản nói rằng bạn đang có những nhiệm vụ khác và tất cả những việc còn lại cần phải chờ đợi.

Đây là một số ví dụ:

Tôi không có thời gian để giải thích.
Tôi không có thời gian để ăn.
Tôi không có thời gian để tập thể dục.
Tôi không có thời gian để xem chương trình TV yêu thích của tôi.
Tôi không có thời gian để nói chuyện.

Bạn cũng có thể sử dụng các cụm từ "I don't" để diễn tả những điều bạn không thích, những điều bạn không hiểu, hoặc những thứ bạn không làm.

Đây là một số ví dụ:

Tôi không ăn thịt.
Tôi không thích mưa.
Tôi không hiểu tiếng Tây Ban Nha.
Tôi không hiểu những gì bạn đang nói.
Tôi không thích những bộ phim đáng sợ.
Tôi không thích thể thao.

Bình luận