Số người học : 1855

Đang Phát ...


I didn't mean to + (verb)

Từ "didn't" là dạng viết tắt của những từ "did not". Khi sử dụng nó trong một câu với từ "mean to", bạn đang thông báo cho ai đó rằng bạn đã làm việc khiến bạn hối tiếc hoặc muốn xin lỗi về điều đó. Đây có thể là một hành động thể chất, tinh thần hoặc bằng lời nói.

Đây là một số ví dụ:

Tôi không có ý làm tổn thương cảm xúc của bạn.
Tôi không có ý gọi cho bạn muộn thế này.
Tôi không có ý nói dối về những gì đã xảy ra.
Tôi không có ý gây rắc rối cho bạn.
Tôi không có ý để ở lại trễ như vậy.
Tôi không có ý nói những điều đó.
Tôi không có ý bỏ rơi bạn.
Tôi không có ý làm bạn bối rối.
Tôi không có ý nghĩ rằng bạn đã tham gia.
Tôi không có ý gây rắc rối.

Bình luận