Số người học : 756

Đang Phát ...


How was + (noun)

Bằng cách sử dụng từ "how was", bạn đang hỏi ai đó một câu hỏi về việc đã xảy ra hoặc việc họ đã làm trong quá khứ.

Đây là một vài ví dụ:

Cuộc họp của bạn như thế nào?
Cuộc hẹn với bác sỹ như thế nào?
Bữa tiệc sinh nhất như thế nào?
Bữa trưa như thế nào?
Chuyến bay như thế nào?
Kỳ nghỉ như thế nào?
Bố mẹ bạn như thế nào?
Đường bạn lái xe về nhà như thế nào?
Mọi người hành động như thế nào sau việc đã xảy ra?
Kỳ nghỉ với gia đình như thế nào?

Bình luận