Số người học : 928

Đang Phát ...


How come + (subject + verb)

Khi sử dụng "how come", bạn đang hỏi ai đó tại sao một việc cụ thể nào đó đang và đã xảy ra.

Đây là một vài ví dụ:

Tại sao bố mẹ lo lắng quá nhiều như vậy?
Tại sao mọi người đi cùng xe đi làm thế?
Tại sao bạn buồn?
Tại sao anh ấy không gọi cho bạn?
Tại sao ở bên ngoài quá muộn thế?
Tại sao không thể đưa ra quyết định vậy?
Tại sao bạn luôn luôn hỏi tôi thế?
Tại sao chúng ta không bao giờ đồng ý nhỉ?
Tại saocon chó của bạn lại đáo xới cái sân vậy?
Tại sao cô ấy không qua?

Bình luận