Số người học : 741

Đang Phát ...


How about + (verb-ing)

Bạn đang hỏi ý kiến của ai đó về việc nào đó hoặc hỏi xem họ thích làm gì.

Đây là một vài ví dụ:

Hát nhé?
Tối nay đi chơi nhé?
Gấp quần áo giúp tôi được không?
Giúp chúng tôi ra ngoài nhé?
Kể cho tôi chuyện đã xảy ra được không?
Đề xuất ra vài ý tưởng mới được không?
So sánh giá cả trước khi mua nhé?
Xem xét nó nhé?
Cùng tôi đến nhà học được không?
Cho chó ăn nhé?

Bình luận