Số người học : 812

Đang Phát ...


Don't + (verb)

Từ "don't" là dạng viết tắt của "do not". Nó được dùng để truyền tải một thông điệp về việc không nên làm.

Đây là một vài ví dụ:

Đừng cố gắng và đánh lừa tôi.
Đừng cho phép điều này xảy ra.
Đừng xem những phim đáng sợ trước khi bạn đi ngủ.
Đừng gây thêm rắc rối.
Đừng nhai kẹo cao su trong lớp.
Đừng quan tâm những vấn đề của người khác.
Đừng cư xử như vậy.
Đừng thông báo quyết định của bạn cho đến khi bạn đã sẵn sàng.
Đừng tranh cãi với tôi.
Đừng đến cuộc họp của bạn trễ.

Bình luận