Số người học : 991

Đang Phát ...


Do you want me to + (verb)


"Want" là cảm thấy hoặc có mong muốn. Khi nói "Do you want me to", bạn đang hỏi ai đó xem có việc gì bạn có thể làm giúp họ hoặc hỗ trợ họ không.

Đây là một vài ví dụ:

Bạn có muốn tôi đón lũ trẻ không?
Bạn có muốn tôi sửa cái lốp xe hỏng của bạn không?
Bạn có muốn tôi giúp bạn đọc sách không?
Bạn có muốn tôi nhắc nhở bạn không?
Bạn có muốn tôi tháo giầy không?

Từ "want" cũng có thể sử dụng để bày rỏ bạn muốn ai đó giúp bạn làm gì hoặc việc đó là việc cá nhân của bạn.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi muốn bạn đến.
Tôi muốn bạn đưa ra quyết định.
Tôi muốn bạn tưới nước cho hoa.
Tôi muốn hiểu thứ bạn đang cố gắng nói.
Tôi muốn bơi giỏi hơn.
Tôi muốn được tham gia ở nhà thờ nhiều hơn.

Bình luận