Số người học : 977

Đang Phát ...


Do you mind if I + (verb)

Bạn đang hỏi ai đó ở thời hiện tại xem họ có phản đối việc bạn đang hỏi không.

Đây là một vài ví dụ:

Bạn có vui lòng nếu tôi tha thứ cho bản thân không?
Bạn có vui lòng nếu chúng ta đi sớm không?
Bạn có vui lòng nếu tôi chợp mắt một chút không?
Bạn có vui lòng nếu tôi hỏi mẹ bạn không?
Bạn có vui lòng nếu trời tuyết không?

Bạn cũng có thể sử dụng từ "would"

Đây là một vài câu ví dụ:

Bạn có vui lòng nếu chúng ta đi ăn ở ngoài không?
Bạn có vui lòng nếu tôi mở cửa sổ không?
Bạn có vui lòng nói với tôi việc bạn đang làm không?
Bạn có vui lòng nếu yên lặng một chút được không?
Bạn có vui lòng nếu tôi đổi kênh không?

Bình luận