Số người học : 877

Đang Phát ...


Can I + (verb)

Khi kết thúc câu với một dấu hỏi chấm (?), bạn đang hỏi người bạn đang nói chuyện cùng một câu hỏi mà bạn mong muốn nhận được một câu trả lời. Ở đây, bạn đang hỏi sự cho phép làm một hành động nào đó cụ thể.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn không?
Tôi có thể tham dự sự kiện không?
Tôi có thể chuyển chỗ khác không?
Tôi có thể gọi cho bạn vào ngày mai không?
Tôi có thể hoàn thành nó sau được không?
Tôi có thể giải thích không?
Tôi có thể giúp bạn làm bài tập về nhà không?
Tôi có thể thêm bạn vào dự án của chúng ta không?
Tôi có thể giới thiệu bạn với những người đồng nghiệp của tôi không?
Tôi có thể thông báo vài tin xấu tới bạn không?

Bình luận