Số người học : 3964

Đang Phát ...


I'm in/at/on

Diễn tả hành động bạn đang làm.

Nói một cách chung chung, bạn có thể sử dụng từ "in" khi bước vào một vị trí thực tế như một căn phòng hoặc một tòa nhà.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang trong phòng tắm.
Tôi đang ở sảnh.
Tôi đang trong xe.
Tôi đang ở trong nhà.
Tôi đang ở trường.

Sử dụng "at" giúp nói cho ai đó biết vị trí hiện tại của bạn. Sự khác nhau giữa "at" và "in" là địa điểm thực tế chung chung.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang ở cửa hàng tạp hóa.
Tôi đang ở trung tâm mua sắm.
Tôi đang ở phòng làm việc của bác sỹ.
Tôi đang ở công viên.
Tôi đang ở sân bay.

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, chúng ta có thể dùng "at" và "in" thay thế cho nhau.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang ở trung tâm mua sắm.
Tôi đang ở trung tâm mua sắm.
Tôi đang ở công viên.
Tôi đang ở công viên.
Tôi đang ở cửa hàng tạp hóa.
Tôi đang ở cửa hàng tạp hóa.

Sử dụng từ "on" không đề cập tới vị trí thực tế như thời gian của bạn đang được sử dụng để làm gì đó.

Đây là một vài ví dụ:

Tôi đang nghe điện thoại.
Tôi đang ngồi máy tính.
Tôi đang đi xe buýt.

Bình luận